Menu Content/Inhalt
Voda O Vode

Nové


Vodička v e-mailoch 2


Vodička v e-mailoch 1

Prihlásenie

RSS novinky

Voda o Vode

Kto je Online

Anketa

Dá sa voda z vodovodu v NITRE piť ?
 

Kategórie


Čarovná fontána


vystrihaná Svoradova studnička

Liečivé vody Tlačiť E-mail
24. 03. 2011
Je dôležité sa venovať vodám a skúmať ich vlastnosti, schopnosti a kvalitu v súvislosti s ich najoptimálnejším využitím v ľudskom organizme. Nie je dôležité len koľko vody denne vypijeme, ale akú má voda, ktorú pijeme kvalitu a ostatné vlastnosti. Ľudské telo, rovnako ako voda, je schopné prijímať a uchovávať informácie, a tieto informácie majú na telo vplyv.

Liečivé vody

Voda je jeden zo základných elementov prírody, bez ktorej by na Zemi nebolo života. Voda na našej modrej planéte Zem zaberá 71% jej povrchu (z toho 97% tvorí slaná voda).

Ak sa podívame na ľudský organizmus, tak zistíme, že fyzické telo dieťaťa obsahuje 80% vody, zatiaľ čo dospelý zdravý človek 70% vody a starší človek už len 60%. Takže z toho môžeme logicky odvodiť, že proces starnutia ľudského organizmu je vlastne postupná dehydratácia organizmu (bunky).

Preto je dôležité sa venovať vodám a skúmať ich vlastnosti, schopnosti a kvalitu v súvislosti s ich najoptimálnejším využitím v ľudskom organizme. Tu mám za to, že nie je dôležité len koľko vody denne vypijeme, ale akú má voda, ktorú pijeme kvalitu a ostatné vlastnosti.

Z tohto pohľadu sa hlavne z liečiteľského dôvodu zaoberám výskumom energetických a liečivých vôd. A tak študujem a chodím do terénu, aby som hľadal odpovede na otázky, prečo sú niektoré vody, bez toho aby boli obohatené minerálnymi prvkami a soľami liečivé a kde sa vlastne táto ich schopnosť liečiť berie.

A tak som sa dostal k výskumu liečivých vôd a Mariánskych studničiek, s ktorými mnohokrát súvisí aj tzv. Zjavenie Panny Márie.

Druhy liečivých vôd

Vlastným výskumom som zistil, že okrem klasických minerálnych vôd, keď sú vo vode priamo obsiahnuté liečivé minerály a soli a keď teda voda sama pôsobí iba ako rozpúšťadlo a nie aktívny činiteľ, máme3 ďalšie druhy liečivých vôd:

 1. Voda obsahujúca informáciu - jedná sa o vodu ktorá obsahuje informáciu, ktorá lieči - Mariánske studničky, homeopatické preparáty, alebo voda, do ktorej bola odovzdaná informácia mentálnym spôsobom
 2. Voda energetizovaná - jedná sa o vodu, ktorá obsahuje a vykazuje vlastnosti fyzikálnych polí, a to:
  1. Vody energetizované prírodnými fyzikálnymi poliami - voda v prírode v menšom množstve do seba absorbuje fyzikálne polia, ktorými v zemskej kôre prechádza
  2. Vody energetizované liečiteľom alebo prostredníctvom tvarových žiaričov
  3. Vody energetizované umelo - priemyselne - s využitím fyzikálno-chemických vlastností vody - sem patria tzv Pí voda, levitovaná voda, magnetizovaná voda, živá voda atď...
 3. Vody energetizované, zároveň obsahujúci informáciu - rôzne kombinácie vôd uvedených v odseku 1. a 2.

K tomu, aby sme pochopili s čím súvisia informácie vo vode a prečo má voda schopnosť do seba absorbovať fyzikálne pole, alebo na základe čoho je možné vodu energetizovat, je nutné pochopiť podstatu molekuly vody a väzieb týchto molekúl vo vode.

Voda a jej fyzikálno-chemické vlastnosti

VODA - (H2O)n - má dipólovú štruktúru molekúl, vďaka ktorej môže naberať z vonkajšieho fyzikálneho prostredia rôzne informácie a tie ukladať, ako na magnetofónovú pásku.

VODA - je teda ideálnym médiom pre príjem a prenos informácií. Voda priamo, alebo vo forme čaju, bez ohľadu na teplotu, podávaná vo viere chorému aby sa uzdravil, túto informáciu o uzdravenie do seba prijme a do organizmu chorého odovzdá. Tu je nutné si uvedomiť silu myšlienky a mentálneho pôsobenia na vodu - ide o impregnáciu vody myšlienkou. A túto myšlienku - informáciu - do vody môže vkladať každý z nás. A môže sa jednať o informácie pozitívne aj negatívne!

Ako tyčový magnet má molekula vody dva póly pozitívne a negatívne a je elektrickým dipólom. Táto dipolarita umožňuje tvorenie vodíkových mostíkov, z ktorých potom vznikajú zväzky molekúl, tzv clustry.

Označenie H2O - ako dihydrol dnes neplatí, tento vzorec platí len pre molekulu vody.

Moderná fyzikálna chémia chápe molekuly vody ako polyhydroly (H2O)n. Tieto vodné molekuly sa zhlukujú a tvoria clustrové štruktúry.

Podľa štruktúry clustrov, vznikajú potom vlastné vzory, ktoré obsahujú im udelené informácie - teda zásahom zvonku získavajú rôzne tvary zoskupení od reťazovitých po guľovité - čo sa využíva pri umelom - priemyselnom energetizování vody.

Tak sa stávajú pamäťou vody, ktorú si voda udrží veľmi dlho a ich vysoká väzbová energia je porovnateľná s väzbová energia kryštálov.

Predpokladom pre život bunky, je kvalita vody v tele

Čím je kvalita vody v tele vyššia, tým je vyššií geometrický poriadok jej clustrovej molekuly - tým lepšie voda vstupuje do fyzikálno chemických väzieb v organizme, zlepšuje látkovú výmenu v tele, a lepšie odstraňuje zvyšky tejto látkovej výmeny z tela von a životné informácie vitalizujú organizmus - ide tu teda o životný elixír a dodanie bioenergie (1992 - nositeľ Nobelovej ceny Dr. Alexis CARRELA).

To vysvetľuje aj prenos informácií pri výrobe homeopatických liečiv vysoko postupne riedených z pôvodnej tinktúry, pri ktorom dochádza k nasýteniu vodíkových mostíkov vodných a alkoholových molekúl. Takto vzniknutý informačný systém na báze rezonancie pôsobí na receptory v tele, na základe princípu, že podobné sa lieči podobným.

Navyše pri výrobe homeopatických liekov sa riedením prakticky úplne odstráni pôvodný "nositeľ" a čo zostáva a lieči je len samotná informácia, čím sa zamedzí nežiadúcim vedľajším účinkom, ktorým sa nedokáže vyhnúť klasická medicína.

Na tejto informačnej báze funguje aj zrieďovanie vody nabitej z rôznych zdrojov - mesiac, slnko v pomere až 1:200.

Z pohľadu stavebnej geobiológie, je voda z podzemných zdrojov nabitá dráždivými fyzikálnymi poliami, takže čo sa týka pôsobenia GPZ a žiarenia spodnej vody na organizmus, táto studničná voda, ak je využívaná na pitie, funguje v tele ako prírodné homeopatikum - teda vytvára v organizme obranu proti negatívnym účinkom týchto dráždivých fyzikálnych polí. Je preukázané, že po zavedení vodovodov s povrchovou vodou do obcí, keď sa následne studne prestali využívať, došlo k zvýšeniu frekvencie nádorových ochorení - Hartmann, okolie Hamburgu, 1963.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že voda vďaka svojim mimoriadnym fyzikálno-chemickým vlastnostiam je dokonalým akumulátorom nielen rôznych fyzikálnych polí a žiarenia, ale aj bioenergie a bioinformácie - toto energetické nabitie vody aj mentálne biotronikom je možné biodetekciou preveriť.

Voda a ľudský organismus

Okrem clustrov, majú pre organizmus dôležitú úlohu tzv. koloidy, čo sú nepatrné súčasti vody, ktoré sa podieľajú na vytváraní jej štruktúry. Majú hlavný význam v oblasti buniek, imunitného systému, v telových tekutinách, kde ovplyvňujú zrážanlivosť krvi, alebo tzv. ochranné koloidy, ktoré zabraňujú tvorbe močových a obličkových kameňov.

Preto je dôležité piť veľa pramenitej vody, hlavne pri bolestiach v chrbte a bolesti kĺbov.

Pri dlhodobejšom nedostatku vhodnej vody v tele, dochádza k vyprázdňovanie zásobníkov vodnej elektrickej energie a telo si túto energiu začne brať z iných zdrojov - z kalciového väzieb z buniek a kostí, čo má potom za následok únavu a postupnú osteoporóze kĺbov.

Uvoľnený vápnik sa z tela vylučuje močom, takže dochádza ku stavu, ktorý je známy ako tzv. choroba kozmonautov, u ktorých k tomuto efektu dochádza v dôsledku absencie tiažového poľa Zeme vo vesmírnom priestore.

Ďalej je potrebné si uvedomiť, že pankreas taktiež potrebuje k svojej činnosti veľké množstvo vody a tiež aj najväčšia čistiaca stanica - pečeň. Pri nedostatku vody v organizme sa v tele začnú hromadiť škodlivé produkty, čo môže mať za následok rôzne alergie, astmu a podobne ...

Voda a Mariánske studničky

Ide väčšinou o miesta, kde v minulosti došlo ku Zjaveniu Panny Márie, takže na týchto miestach taktiež odporúčam meditovať, hľadať a načúvať genia loci (Ducha miesta) a dôstojným spôsobom vnímať informácie, ktoré tu môžu byť ukladané veriacimi pútnikmi po celé generácie.

A tak sa modlícími ľuďmi, ale aj ľuďmi, prichádzajúcimi na tieto miesta len vo viere vo svoje uzdravenie, na týchto Svätých miestach vytvára tak silné bioenergetické pole, ktoré dokáže uzdraviť aj nevyliečiteľne choré osoby (Lurdy, Fatyma). Týmto bioenergetickým poľom, ktoré je súčasne nosičom informácie o uzdravení, sa v týchto miestach silno tiež nabíja aj voda v blízkych studničkách a prameňoch, ktorú si potom z týchto miest vozíme domov.

Najznámejšími miestami u nás v regióne, sú Maria Stein, Hostýn, alebo Turzovka. Na týchto miestach väčšinou chemické rozbory vôd žiadne merateľné liečebné významné látky nepotvrdili. Sám som ale mal tú možnosť sa na týchto miestach stretnúť s homeopatmi, ktorí si sem chodia pre vodu, vďaka ktorej majú ich preparáty ďaleko silnejšie liečivé účinky.

Pokiaľ viem, len voda z Turzovky obsahuje vďaka špeciálnemu machu, ktorý tu rastie, navyše humínové látky, ktoré majú antibiotické účinky. Takže je možné túto vodu použiť aj ako prírodné antibiotikum. Okrem iného je tu aj tzv. očný prameň, vhodný pre liečenie očných chorôb.

Ale čo ma v Turzovke najviac zaujalo? Predovšetkým to, že hoci je pozdĺž Krížovej cesty viac výverov pramenitej liečivej vody, ľudia si naberajú vodu väčšinou v mieste, kde stojí soška Panny Márie. Prečo asi??? Že by tam, v tom mieste, informácia ktorá lieči bola najsilnejšia??? Tento fakt len podčiarkuje teóriu o tom, že do vody sa dá informácia mentálne vkladať.

Tomuto tvrdeniu okrem iného zodpovedajú aj Podivuhodné úkazy vo vode. Sú známe prípady, že zmrznutá voda, donesená domov z Mariánskych studničiek a Svätých miest je schopná vo forme ľadu sa sformovať do rôznych tvarov na základe prenosu mentálnej projekcie človeka. Popísané sú prípady, keď zmrznutá voda vytvorila tvar Turzovskej hory, alebo sošky Panny Márie Lurdskej. Voda tu bola nabíjaná vizuálne získanými informáciami o týchto fotografiách prostredníctvom bioenergetického poľa veriacich.

Môžem Vám doporučiť si tento experiment vyskúšať nabíjaním vody medzi dlaňami s mentálnym prenosom informácie a potom nechať vodu zmrznúť.

V tejto súvislosti Vám odporúčam aj výskum pána Masaru Emota a jeho knihu Pamäť vody.

Vody z Mariánskych studánek sa neodporúča skladovať v chladničke, a to s ohľadom na elektromagnetický smog a protónové žiarenia výparníka.

Voda a zjavenie Panny Márie

Vo väčšine prípadov došlo k zjaveniu Panny Márie v mieste výveru prameňa s liečivou vodou... Voda pretekajúca pod povrchom zeme poréznym prostredím, je sprevádzaná fyzikálnymi javmi, ktoré sa prejavujú vznikom rôznych fyzikálnych polí, dosahujúcich do výšky až niekoľko metrov nad terén. Tieto biologicky dráždivé miesta bývajú označované ako GPZ.

Fyzikálny princíp Zjavenia v týchto miestach býva vysvetľovaný tak, že niektoré zložky tohto žiarenia, pri vzájomnom pôsobení s hmlovým oparom nad prameňom a so vzduchom (kyslík, dusík a dioxid uhlíka) vyvolávajú rôznofarebné žiarenie a tým môže dôjsť k mentálnej projekciu veriaceho človeka prostredníctvom jeho vízie Svätej postavy.

Aj keď toto žiarenie nad studničkou s liečivou vodou býva viditeľné len určitým osobám, citlivým pre tieto extraretinálne vnemy, nepoznám prípad, že by títo ľudia Zjavenie nad Mariánskou studničkou zažili.

Vlhké prostredie nad týmito studnička býva prirovnávané ku tzv. hmlovej komore, na ktorej báze vzniká aj dúha a polárnej žiary.

V súvislosti s hmlovou komorou je známy aj prípad, keď horolezci, vydávajúci sa pred ranným svitaním na hrebeňové cesty, keď sa hmlovým oparom pozrú na svojich kolegov proti vychádzajúcemu slnku, vidí okolo ich hlavy a hornej časti tela široký zlatožltej žiariaci kruh o priemere cca 1,5 m - jedná sa o prírodnú hmlovú komoru, ktorá zviditeľňuje vyžarovanie biopoľa človeka.

Toľko snaha o fyzikálno-chemické odôvodnenie Zjavenia Svätej postavy, ktorú ja ale osobne nevnímam ako dogmu. Otázkou ale zostáva fakt, do akej miery sme aj dnes schopní fyzikálno zmerať a popísať javy, o ktorých vieme, že existujú, ale pretože to pre modernú racionálnu vedu nie je prijateľné, alibisticky sa to zaraďuje tzv. neexaktných vied.

Voda a pár slov na záver

Z pohľadu liečiteľa by som chcel na záver zdôrazniť, že pre náš ľudský organizmus je rovnako dôležitá kvantita ako kvalita vody, ktorú pijeme. Obom stránkam je potrebné venovať pozornosť, inak môže dôjsť k vážnym zdravotným problémom.

Ešte na jednu vec by som ale rád upozornil:

Uvedomte si znova, že ľudské telo je zo 70% voda, preto aj ono má rad vlastností a schopností, ktoré sme si popísali v našom rozprávaní o vode.

Za najvýznamnejší v tejto súvislosti považujem fakt, že ľudské telo, rovnako ako voda, je schopné prijímať a uchovávať informácie, a že tieto informácie majú na neho vplyv. Môže ísť tak o informácie "zvonku", teda o tie, ktoré na seba nechávame pôsobiť na psychickej úrovni, tak o informácie, ktorými na ľudské telo pôsobíme prostredníctvom vlastnej psychiky. Z toho vyplýva, že prostredníctvom psychiky, ako samoliečiteľskú schopnosť, tak aj sebadeštrukčný proces. A do tohto zapadá aj rozšírená teória o príčinách ochorenia, keď sa má za to, že choroby na fyzickej úrovni majú svoju príčinu väčšinou na úrovni psychickej - teda že sa "štartujú" cez naše vlastné stresy, strachy a fóbie.

zdroj: František Libica

Posledná úprava ( 17. 09. 2014 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
Zaujímavé linky vôbec nie o vode
 • Cesty k sobě - internetová televízia, meditácie, prednášky, festivaly
 • Petr Chobot - liečivé meditácie, semináre, techniky
 • transformace.info - Poselství, Mise, Meditace a návody, Symboly, Zajímavosti
 • vzostup.sk - vzostup.sk
 • pentablue.net - Holografická matrice, Obratník a cykly, Dimenze, Buněčná paměť, Projekt Země, Trojpaprsek, Příjem primární energie, Imperativ a vliv skupin, Ne-moc, Kvantový skok, Entropie, Časové smyčky Omega, Světelné peníze, Synergie, Řízení dějů, Informace, Precesní cyklus Země
 • Miroslav Zelenka - Rozlúčenie s temnými silami ;-)
 • OrgoNet - Blog o všem, před čím nás může chránit ORGONIT, dokud je naše planeta pod nadvládou šílených "globálních vládců": CHEMTRAILS, UMĚLÉ ŘÍZENÍ POČASÍ, KLIMATICKÉ ZBRANĚ, vymyšlené "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ", RADIACE z mobilních antén, mobilů, počítačů, UMĚLÉ NEMOCI, MANIPULACE VĚDOMÍ. Orgonitový ZAPPER pomáhá léčit. ORGONIT může snadno vyrobit každý. Harmonizujte sebe, svou rodinu, domov, okolí, pracoviště, kraj, planetu. Přidejte se ke světovému hnutí dárců orgonitu - GIFTINGU.
 • Mark Komissarov - Metóda priameho vnímania informácií z okolia.

Otázky a odpovede - Čemu věřit? Co je pravda? Existuje vůbec objektivní pravda?
Energia zadarmo - Energia zadarmo - voľná energia (alternatívne zdroje energie)
Voľná energia je na svete - Voľná energia je na svete - Energia zadarmo - voľná energia
Návody a články ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu - Návody ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu
Voľná energia - Voľná energia
Kam zmizela ze světa všechna volná energie?
Potláčanie prístrojov na voľnú energiuDovoľte si prijímať
Dovoľte si prijímať
Dovoľte ostatným, aby vás zahrnuli láskyplnou starostlivosťou.
 
Ako jesť podľa nášho zdravia, Sezóny a Počasia
Stravovanie podľa sezóny a ročného obdobia, zdravia Voda o Vode uvádza: Konštitučná dietetika alebo ako jesť podľa seba ;-) Stravovanie s ohľadom na náš zdravotný stav, ročné obdobie, počasie, individuálnu konštitúciu.
 

Modlitba k vode

Voda mám ťa rád. Vodička ďakujem ti. Vodulienka som ti vďačný. Voda milujem ťa.