Menu Content/Inhalt
Voda O Vode arrow Voda na Slovensku arrow Zákon o vodách 364/2004 vodné plánovanie

Nové


Vodička v e-mailoch 2


Vodička v e-mailoch 1

Prihlásenie

RSS novinky

Voda o Vode

Anketa

Dá sa voda z vodovodu v NITRE piť ?
 

Masaru Emoto: kryštály vody - kresťanstvo


Pramen Sindolka 2

Zákon o vodách 364/2004 vodné plánovanie Tlačiť E-mail
30. 11. 2007
Zákon o vodách 364/2004 Z.z. vodný zákon. Čl. I. TRETIA ČASŤ. VODNÉ PLÁNOVANIE. Oblasti povodí a ich správa.

Zákon o vodách 364/2004 Z.z. vodný zákon

Čl. I

TRETIA ČASŤ

VODNÉ PLÁNOVANIE

§ 11

Oblasti povodí a ich správa

 1. Územie Slovenskej republiky je súčasťou povodia Dunaja a povodia Visly, v rámci ktorých sú podľa prirodzených hydrologických hraníc vymedzené čiastkové povodia a k nim priradené hydrogeologické rajóny. Hydrogeologické rajóny sú vyčlenené územia s podobnými hydrogeologickými pomermi, typom zvodnenia a obehom podzemných vôd.
 2. Oblasťami povodia v medzinárodnom povodí Dunaja (úmorie Čierneho mora) sú oblasť povodia
  1. Dunaja, ktorá je vymedzená čiastkovým povodím Moravy a čiastkovým povodím Dunaja,
  2. Váhu, ktorá je vymedzená čiastkovým povodím Váhu a čiastkovým povodím Nitry,
  3. Hrona, ktorá je vymedzená čiastkovým povodím Hrona, čiastkovým povodím Ipľa a čiastkovým povodím Slanej,
  4. Bodrogu, ktorá je vymedzená čiastkovým povodím Bodrogu,

  5. Hornádu, ktorá je vymedzená čiastkovým povodím Hornádu a čiastkovým povodím Bodvy.
 3. Oblasťou povodia v medzinárodnom povodí Visly (úmorie Baltského mora) je oblasť povodia Dunajca a Popradu, ktorá je vymedzená čiastkovým povodím Dunajca a čiastkovým povodím Popradu.
 4. Správou oblastí povodí na účely tohto zákona sa rozumie
  1. vykonávanie úloh spojených so zisťovaním výskytu a hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré určí ministerstvo,
  2. odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu oblastí povodí (ďalej len "plán manažmentu povodia"),
  3. sledovanie vplyvu bodového znečistenia na kvalitu vôd v recipientoch,
  4. identifikácia plošného znečisťovania vôd,
  5. spolupráca pri vypracovaní Programu protieróznych opatrení, opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti čiastkových povodí a koordinácia pri ich vykonávaní,
  6. koordinovanie vodohospodárskych úloh územného systému ekologickej stability,
  7. spracovanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd,
  8. zabezpečovanie stanovísk z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí, technických a iných odborných podkladov pre rozhodovaciu a inú správnu činnosť orgánov štátnej vodnej správy,
  9. správa vodohospodársky významných vodných tokov,
  10. starostlivosť o odkryté podzemné vody z hľadiska ochrany výskytu, množstva, kvality vôd, vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine (ďalej len "vodné pomery"),
  11. zabezpečovanie koncepcie a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha.
 5. Správu oblastí povodí vykonáva správca vodohospodársky významných vodných tokov.

§ 12

Plánovanie v povodiach a v oblastiach povodí

 1. Plánovanie v povodiach a v oblastiach povodí (ďalej len "vodné plánovanie") je sústavná koncepčná činnosť vykonávaná najmä na účely
  1. všestrannej ochrany vôd a dosiahnutia environmentálnych cieľov,
  2. vytvárania podmienok pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov,
  3. poskytovania vodohospodárskych služieb,
  4. ochrany pred škodlivými účinkami vôd.
 2. V rámci vodného plánovania sa vyhotovujú plány manažmentu povodí a Vodný plán Slovenska, ktorých súčasťou sú programy opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

§ 13

Plán manažmentu povodia

 1. Plán manažmentu povodia je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd a zhodnotenia vplyvu ľudskej činnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení na ich dosiahnutie vrátane finančného zabezpečenia. Plán manažmentu povodia sa povinne využíva v krajinnom plánovaní alebo môže byť krajinným plánom.
 2. Návrh plánu manažmentu povodia vypracúva ministerstvo prostredníctvom ním riadených právnických osôb a správcu vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi a s ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy.
 3. Na vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu plánu manažmentu povodia sa určuje tento časový a vecný postup:
  1. do 31. decembra 2004 vykonať analýzy charakteristík čiastkového povodia, zhodnotiť dopady ľudských činností na stav povrchových vôd a podzemných vôd a vypracovať ekonomické analýzy nakladania s vodami; v prípade potreby ich aktualizovať do 31. decembra 2013 a následne každých šesť rokov,
  2. do 31. decembra 2006 vypracovať a zverejniť časový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu manažmentu povodia a určiť spôsob a formu sprístupnenia verejnosti,
  3. do 31. decembra 2007 vypracovať a zverejniť identifikáciu významných vodohospodárskych problémov, ktoré sa týkajú nakladania s vodami, určiť výrazne zmenené vodné útvary, navrhnúť menej prísne environmentálne ciele, prípadne navrhnúť predĺženie lehôt ich dosiahnutia,
  4. do 31. decembra 2008 vypracovať a zverejniť návrh plánu manažmentu povodia a sprístupniť ho verejnosti,
  5. vypracovať konečný návrh plánu manažmentu povodia a zabezpečiť jeho schválenie do 31. decembra 2009.
 4. Orgány štátnej vodnej správy na účel predloženia písomných pripomienok sprístupnia v lehote šiestich mesiacov verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy
  1. časový a vecný harmonogram prípravy návrhu plánu manažmentu povodia,
  2. identifikované významné vodohospodárske problémy,
  3. návrh plánu manažmentu povodia.
 5. Návrh plánu manažmentu povodia schváli ministerstvo a jeho záväznú časť, ktorá obsahuje program opatrení, vydá orgán štátnej vodnej správy všeobecne záväznou vyhláškou. Schválený plán manažmentu povodia sa prehodnocuje a aktualizuje každých šesť rokov.

§ 14

Vodný plán Slovenska

 1. Vodný plán Slovenska je strategický dokument vodného plánovania, ktorý určuje rámcové úlohy na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných ekosystémov, na trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie vodných pomerov, na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a na ochranu pred škodlivými účinkami vôd.
 2. Vypracovanie Vodného plánu Slovenska zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Vodný plán Slovenska je podkladom na vypracovanie Medzinárodného plánu manažmentu povodia Dunaja a Medzinárodného plánu manažmentu povodia Visly v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. 21)
 3. Vodný plán Slovenska schváli vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") a jeho záväznú časť, ktorá obsahuje program opatrení, vyhlási nariadením. Schválený Vodný plán Slovenska sa prehodnocuje a aktualizuje najmenej každých šesť rokov.

§ 15

Program opatrení

 1. Program opatrení vychádza z analýz vykonaných v rámci vodného plánovania a obsahuje úlohy na zabezpečenie dosiahnutia environmentálnych cieľov. Pre jednotlivé úlohy sa určuje časový plán ich uskutočnenia, zdroje a spôsoby úhrady nákladov na ich uskutočnenie. Pri každom opatrení sa musí vyhodnotiť predpokladaný výsledok z hľadiska zlepšenia vodných pomerov v danom vodnom útvare.
 2. Základné opatrenia sú zamerané najmä na
  1. ochranu vodárenských zdrojov,
  2. reguláciu odberov povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré môžu významne ovplyvniť iné nakladanie s vodami a vodné ekosystémy,
  3. využívanie hydroenergetického potenciálu,
  4. vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd,
  5. zabránenie vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok,
  6. ochranu vôd pred znečistením vôd z poľnohospodárskych činností,
  7. zabránenie únikom nebezpečných látok do povrchových vôd a do podzemných vôd,
  8. vytvorenie vyhovujúcich hydromorfologických podmienok útvarov povrchovej vody, ktorými sa dosiahne dobrý ekologický stav alebo dobrý ekologický potenciál,
  9. prevenciu mimoriadneho zhoršenia vôd,
  10. znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha.
 3. Doplnkové opatrenia sú administratívne a ekonomické nástroje, rozhodnutia orgánov štátnej správy, kódexy správnych postupov smerujúce k zabezpečeniu ochrany vôd, obnovy mokradí, stavebné projekty, revitalizačné projekty, výskumné, vývojové a vzdelávacie projekty a dohody na vykonanie vodohospodárskych služieb a iné potrebné opatrenia.
 4. Opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov prijaté v programe opatrení sa musia realizovať do troch rokov od schválenia Vodného plánu Slovenska a schválenia plánu manažmentu povodia.
 5. Orgány štátnej správy sú povinné pri spracúvaní základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja 22) a územnoplánovacej dokumentácie a pri rozhodovaní vychádzať z Vodného plánu Slovenska, z plánov manažmentu povodí a z programov opatrení.

§ 16

Osobitosti určovania environmentálnych cieľov

 1. Environmentálne ciele určené na dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd a dobrého stavu podzemných vôd sa musia zabezpečiť plnením programu opatrení, ktoré sú ustanovené v pláne manažmentu povodí do 31. decembra 2015.
 2. Lehotu uvedenú v odseku 1 možno predĺžiť, ak
  1. požadované zlepšenie stavu vodných útvarov možno dosiahnuť technickými opatreniami iba v etapách, ktoré presiahnu túto lehotu,
  2. opatrenia na zlepšenie stavu vodných útvarov si vyžadujú neprimerané náklady,
  3. prírodné podmienky neumožňujú zlepšenie stavu vodných útvarov v tejto lehote.
 3. Lehotu podľa odseku 1 možno predĺžiť najviac na obdobie ustanovené na vykonanie dvoch prehodnotení plánov manažmentu povodí (§ 13 ods. 5) s výnimkou prípadov, keď prírodné podmienky neumožňujú dosiahnuť environmentálne ciele v priebehu tohto obdobia; predĺženie lehôt možno uskutočniť len na účely postupného dosahovania environmentálnych cieľov za predpokladu, že nenastane ďalšie zhoršenie stavu vodného útvaru.
 4. Menej prísne environmentálne ciele možno určiť pre útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd, ktorých prirodzený stav alebo stav zmenený ľudskou činnosťou je taký, že dosiahnutie environmentálnych cieľov je technicky neuskutočniteľné alebo že predstavuje neprimerané náklady; nevzťahuje sa to na environmentálne ciele, ktoré majú zabrániť zhoršovaniu stavu útvarov povrchových vôd, a na postupné znižovanie znečistenia povrchových vôd a podzemných vôd škodlivými látkami a postupné obmedzovanie znečistenia obzvlášť škodlivými látkami.
 5. Za nesplnenie environmentálnych cieľov sa nepovažuje
  1. dočasné zhoršenie stavu vodných útvarov v dôsledku výnimočných prírodných vplyvov alebo iných nepredvídateľných okolností, najmä povodní, dlhodobého sucha alebo mimoriadneho zhoršenia kvality vôd,
  2. zmena fyzikálnych vlastností útvarov povrchových vôd alebo zmena úrovne hladiny útvarov podzemných vôd,
  3. zhoršenie stavu útvarov povrchových vôd z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností.
 6. Ak sa monitorovaním stavu povrchových vôd a podzemných vôd zistí, že environmentálne ciele určené pre vodný útvar nebude možné dosiahnuť, treba
  1. preskúmať príčiny, ktoré bránia plneniu environmentálnych cieľov,
  2. posúdiť vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,
  3. prehodnotiť a aktualizovať programy monitorovania,
  4. určiť doplňujúce opatrenia potrebné na dosiahnutie environmentálnych cieľov, a ak je to potrebné, zmeniť povolenie na osobitné užívanie vôd; ak nemožno environmentálne ciele splniť z dôvodov podľa odseku 5 písm. a), doplňujúce opatrenia sa nemusia prijať.
 7. Uplatnenie postupov podľa odsekov 1 až 6 treba odôvodniť v plánoch manažmentu povodí.

21) Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (oznámenie č. 356/2002 Z. z.).
22) Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Posledná úprava ( 29. 04. 2011 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
Zaujímavé linky vôbec nie o vode
 • Cesty k sobě - internetová televízia, meditácie, prednášky, festivaly
 • Petr Chobot - liečivé meditácie, semináre, techniky
 • transformace.info - Poselství, Mise, Meditace a návody, Symboly, Zajímavosti
 • vzostup.sk - vzostup.sk
 • pentablue.net - Holografická matrice, Obratník a cykly, Dimenze, Buněčná paměť, Projekt Země, Trojpaprsek, Příjem primární energie, Imperativ a vliv skupin, Ne-moc, Kvantový skok, Entropie, Časové smyčky Omega, Světelné peníze, Synergie, Řízení dějů, Informace, Precesní cyklus Země
 • Miroslav Zelenka - Rozlúčenie s temnými silami ;-)
 • OrgoNet - Blog o všem, před čím nás může chránit ORGONIT, dokud je naše planeta pod nadvládou šílených "globálních vládců": CHEMTRAILS, UMĚLÉ ŘÍZENÍ POČASÍ, KLIMATICKÉ ZBRANĚ, vymyšlené "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ", RADIACE z mobilních antén, mobilů, počítačů, UMĚLÉ NEMOCI, MANIPULACE VĚDOMÍ. Orgonitový ZAPPER pomáhá léčit. ORGONIT může snadno vyrobit každý. Harmonizujte sebe, svou rodinu, domov, okolí, pracoviště, kraj, planetu. Přidejte se ke světovému hnutí dárců orgonitu - GIFTINGU.
 • Mark Komissarov - Metóda priameho vnímania informácií z okolia.

Otázky a odpovede - Čemu věřit? Co je pravda? Existuje vůbec objektivní pravda?
Energia zadarmo - Energia zadarmo - voľná energia (alternatívne zdroje energie)
Voľná energia je na svete - Voľná energia je na svete - Energia zadarmo - voľná energia
Návody a články ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu - Návody ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu
Voľná energia - Voľná energia
Kam zmizela ze světa všechna volná energie?
Potláčanie prístrojov na voľnú energiuNestrácajte nádej
Nestrácajte nádej
Nestrácajte nádej. Vaše sny sa plnia. Každú chvíľu sa stane zázrak, tak sa nevzdávajte.
 
Príbeh vody
Predstavte si že ste voda! Predstavujete si to? Práve ste spadli z neba a v malých potôčikoch či kvapkách stekáte po kameňoch, tráve, kvetoch, listoch stromov a kríkov - pomaličky vsakujete do zeme. Ste živá voda. Na každom kúsočku tejto cesty do seba nasávate energiu vecí a bytostí po ktorých tečiete.
 

Modlitba k vode

Voda mám ťa rád. Vodička ďakujem ti. Vodulienka som ti vďačný. Voda milujem ťa.