Menu Content/Inhalt
Voda O Vode arrow Voda na Slovensku arrow Zákon o vodách 364/2004 výskyt a stav povrchových vôd a podzemných vôd

Nové


Vodička v e-mailoch 2


Vodička v e-mailoch 1

Prihlásenie

RSS novinky

Voda o Vode

Anketa

Dá sa voda z vodovodu v NITRE piť ?
 

Tráva s kvapkou dažďa


Priateľstvo kačíc a holubov pri vode

Zákon o vodách 364/2004 výskyt a stav povrchových vôd a podzemných vôd Tlačiť E-mail
23. 11. 2007
Zákon o vodách 364/2004 Z.z. vodný zákon. Čl. I. DRUHÁ ČASŤ. VÝSKYT A STAV POVRCHOVÝCH VÔD A PODZEMNÝCH VÔD. Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd. Stavom povrchových vôd je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru povrchových vôd, ktorý je určený ekologickým stavom alebo chemickým stavom podľa toho, ktorý z nich je horší.

Zákon o vodách 364/2004 Z.z. vodný zákon

Čl. I

DRUHÁ ČASŤ

VÝSKYT A STAV POVRCHOVÝCH VÔD A PODZEMNÝCH VÔD

§ 4

Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd

 1. Stavom povrchových vôd je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru povrchových vôd, ktorý je určený ekologickým stavom alebo chemickým stavom podľa toho, ktorý z nich je horší.
 2. Ekologickým stavom je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných ekosystémov viazaných na povrchové vody.
 3. Dobrým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd, ak je jeho ekologický stav a chemický stav aspoň dobrý.
 4. Dobrým ekologickým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd určený podľa príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
 5. Dobrým chemickým stavom povrchových vôd je chemický stav útvaru povrchových vôd potrebný na dosiahnutie environmentálnych cieľov pre útvary povrchových vôd uvedených vo vykonávacom predpise, 10) pri ktorom koncentrácie znečisťujúcich látok nepresahujú príslušné environmentálne normy kvality.
 6. Stavom podzemných vôd je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru podzemných vôd, ktorý je určený kvantitatívnym stavom alebo chemickým stavom podľa toho, ktorý z nich je horší.
 7. Kvantitatívnym stavom je vyjadrenie miery ovplyvnenia útvaru podzemných vôd ich priamymi a nepriamymi odbermi.
 8. Dobrým stavom podzemných vôd je stav útvaru podzemných vôd, ak je jeho kvantitatívny stav a chemický stav aspoň dobrý.
 9. Dobrým kvantitatívnym stavom podzemných vôd je kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd určený podľa príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
 10. Dobrým chemickým stavom podzemných vôd je chemický stav útvaru podzemných vôd určený podľa príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
 11. Dobrým ekologickým potenciálom je stav výrazne zmeneného vodného útvaru alebo umelého vodného útvaru určený podľa príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2).
 12. Zisťovaním výskytu a hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa zabezpečujú podklady potrebné na tvorbu koncepcií trvalo udržateľného využívania vôd a ich ochrany, na výkon štátnej vodnej správy a na poskytovanie informácií verejnosti. Zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa komplexne vykonáva v povodiach a v čiastkových povodiach.
 13. Povodím je územie, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do mora v jednom ústí, estuári alebo delte. Čiastkovým povodím je územie, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom riek, potokov alebo jazier do určitého profilu vodného toku.
 14. V rámci zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd sa vykonáva
  1. identifikácia útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd vrátane ich určenia na rôzne spôsoby používania, najmä na
   1. vodné útvary na odbery povrchových vôd pre pitnú vodu,
   2. vody vhodné na kúpanie,
   3. vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
  2. sledovanie kvality a množstva vôd a vodných stavov v útvaroch povrchových vôd na účely hodnotenia ekologického stavu, chemického stavu a ekologického potenciálu,
  3. sledovanie a hodnotenie kvantitatívneho stavu a chemického stavu útvarov podzemných vôd,
  4. bilancovanie množstva a kvality povrchových vôd a podzemných vôd (ďalej len "vodná bilancia"),
  5. sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd a chránených území podľa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") schválených programov monitorovania; zásady na vypracovanie programu monitorovania kvality vôd v zraniteľných oblastiach sú uvedené v prílohe č. 2,
  6. hodnotenie stavu v zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov na základe situačných správ, ktoré každé dva roky vypracúva orgán štátnej vodnej správy,
  7. registrácia chránených území,
  8. vytváranie a prevádzkovanie informačných systémov.
 15. Ministerstvo zabezpečuje zisťovanie výskytu a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd prostredníctvom právnickej osoby poverenej ministerstvom 11) (ďalej len "poverená osoba") a správcu vodohospodársky významných vodných tokov.
 16. Najvyšším odborným orgánom a metodickým orgánom na zisťovanie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd je Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku. Metodiky určené Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na Slovensku na stanovovanie jednotlivých prvkov chemického stavu vôd a ekologického stavu vôd sú záväzné pre jednotlivé laboratóriá, ktoré vykonávajú rozbory vôd potrebné na výkon orgánov štátnej správy a sú publikované vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len vestník ).
 17. Ministerstvo, poverená osoba a správca vodohospodársky významných vodných tokov môžu požadovať na účely zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd údaje od toho, kto nakladá s povrchovými vodami alebo s podzemnými vodami, od orgánov verejnej správy a od prevádzkovateľov informačného systému. 12) Požadované údaje sa poskytujú bezplatne. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov nie je tým dotknutá. 13)

§ 5

Environmentálne ciele

 1. Na zabezpečenie ochrany vôd a jej trvalo udržateľného využívania sa určujú environmentálne ciele pre
  1. útvary povrchových vôd,
  2. útvary podzemných vôd,
  3. chránené územia, ktorými sú
   1. územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu,
   2. územia s vodou vhodnou na kúpanie,
   3. územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
   4. chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len "chránená vodohospodárska oblasť"),
   5. ochranné pásma vodárenských zdrojov,
   6. citlivé oblasti,
   7. zraniteľné oblasti,
   8. chránené územia a ich ochranné pásma podľa osobitného predpisu. 14)
 2. Environmentálne ciele pre útvary povrchových vôd sú
  1. dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd opatreniami, ktoré zabezpečia ich ochranu, zlepšovanie, obnovovanie stavu útvarov povrchových vôd a zabránia zhoršovaniu ich súčasného stavu,
  2. dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav umelých vodných útvarov a výrazne zmenených vodných útvarov opatreniami, ktoré zabezpečia ich ochranu a zlepšenie súčasného stavu,
  3. zabezpečiť postupné znižovanie znečistenia škodlivými látkami,
  4. postupne obmedzovať vypúšťanie obzvlášť škodlivých látok až do skončenia ich vypúšťania.
 3. Environmentálne ciele pre útvary podzemných vôd sú
  1. dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd opatreniami, ktoré zabezpečia ich ochranu, zlepšovanie a obnovovanie stavu útvarov podzemných vôd, rovnováhu medzi odbermi podzemných vôd a doplňovaním ich množstiev,
  2. zabrániť vnikaniu znečisťujúcich látok do podzemných vôd alebo jeho obmedzovanie tak, aby nedošlo k zhoršovaniu stavu útvarov podzemných vôd,
  3. dosiahnuť postupné znižovanie znečistenia podzemných vôd opatreniami, ktoré zabránia trvalému vzostupnému trendu koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách v dôsledku ľudskej činnosti.
 4. Pre chránené územia platia environmentálne ciele uvedené v odsekoch 2 a 3, ak tento zákon alebo osobitný predpis 15) neustanovuje prísnejšie požiadavky.
 5. Ak sa na útvar povrchovej vody alebo na útvar podzemnej vody vzťahuje viac environmentálnych cieľov, uplatní sa najprísnejší environmentálny cieľ.

§ 6

Vodná bilancia

 1. Vodnú bilanciu tvorí hydrologická bilancia a vodohospodárska bilancia. Základnou bilančnou jednotkou je čiastkové povodie.
 2. Hydrologická bilancia porovnáva zmeny v množstvách vôd v povodí, v čiastkovom povodí alebo vo vodnom útvare za určený časový interval.
 3. Vodohospodárska bilancia porovnáva požiadavky na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s využiteľným množstvom vôd a ich kvalitou.
 4. Využiteľným množstvom podzemnej vody je dlhodobý priemer množstva vody doplňujúcej vodný útvar podzemnej vody za jeden rok zmenšený o dlhodobý ročný odtok potrebný na to, aby sa dosiahol ekologický stav určený pre povrchové vody a aby sa zabránilo výraznejšiemu poškodeniu od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine.
 5. Ten, kto odoberá povrchovú vodu alebo podzemnú vodu z jedného zdroja v množstve nad 15 000 m3 ročne alebo nad 1 250 m3 mesačne alebo využíva osobitné vody na podnikateľskú činnosť, je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c) raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
 6. Ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o vypúšťaných odpadových vodách a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. d) raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
 7. Ten, kto pri zemných prácach, geologickom prieskume, banskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti zistí zdroj podzemných vôd s výdatnosťou väčšou ako 0, 2 l.s-1, je povinný to neodkladne oznámiť poverenej osobe. Túto povinnosť má aj vlastník pozemku, na ktorom zistí zdroj podzemnej vody s výdatnosťou väčšou ako 0, 2 l.s-1, ako aj ten, kto pri odbere podzemnej vody zistí odlišné množstvo jej výskytu, ako predpokladal prieskum alebo projekt. Ak sa výsledky geologických prác vyhodnocujú v záverečnej správe, 16) je riešiteľ geologickej úlohy povinný neodkladne doručiť záverečnú správu poverenej osobe.

§ 7

Vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu

 1. Vodárenskými zdrojmi sú vody v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb, alebo umožňujúce odber vôd na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave.
 2. Vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok, je vodárenským tokom.
 3. Povrchové vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu musia spĺňať požiadavky na kvalitu vody podľa vykonávacieho predpisu 10) ich splnenie sa nevyžaduje pri záplavách alebo iných prírodných katastrofách.
 4. Požiadavky na kvalitu vody podľa odseku 3 v ukazovateľoch, ktoré sú osobitne ustanovené vo vykonávacom predpise, 10) sa nemusia dodržať pri
  1. prirodzenom obohacovaní povrchovej vody látkami v týchto ukazovateľoch,
  2. plytkých jazerách s hĺbkou menšou ako 20 m a s dobou výmeny vody dlhšou ako jeden rok, do ktorých sa nevypúšťajú odpadové vody.
 5. Na dosiahnutie požiadaviek na kvalitu povrchových vôd určených na odbery vôd pre pitnú vodu ministerstvo vypracúva program opatrení a časový rozvrh ich realizácie.
 6. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich kontrolu ustanovuje osobitný predpis. 17)

§ 8

Vody vhodné na kúpanie

 1. Vody vhodné na kúpanie sú tečúce alebo stojaté vody, v ktorých je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané a v ktorých sa tradične kúpe väčší počet ľudí. Požiadavky na kvalitu vody, v ktorej je kúpanie povolené, ustanovuje osobitný predpis. 18)
 2. Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie podľa odseku 1 vykoná ministerstvo v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. 19)
 3. Vody vhodné na kúpanie vyhlasuje orgán štátnej vodnej správy na základe identifikácie podľa odseku 2.
 4. Ak vody vhodné na kúpanie nespĺňajú požiadavky na kvalitu vody ustanovené osobitným predpisom, 18) orgán štátnej vodnej správy vydá v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia opatrenia na ich dosiahnutie.
 5. § 9

  Vody určené na závlahy

 6. Vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových vôd a podzemných vôd. Kvalitatívne ciele povrchových vôd určených na závlahy sú ustanovené vo vykonávacom predpise. 10)
 7. Vody na závlahy a podmienky na ich využitie podľa druhu zavlažovaných plodín určuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo pôdohospodárstva").
 8. Sledovanie kvality vôd určených na závlahy zabezpečuje ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci so správcom vodohospodársky významných vodných tokov.

§ 10

Vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb

 1. Povrchové vody určené ako vody vhodné pre život rýb musia spĺňať požiadavky na kvalitu vody a požiadavky osobitne určené pre lososové vody a pre kaprové vody podľa osobitného predpisu. 10)
 2. Povrchové vody podľa odseku 1 určí orgán štátnej vodnej správy na návrh ministerstva. Ak povrchové vody nevyhovujú pre život a reprodukciu rýb, najmä pôvodných druhov rýb, orgán štátnej vodnej správy vydá opatrenia na splnenie požiadaviek na kvalitu vody podľa odseku 1.
 3. Požiadavky na kvalitu vody podľa odseku 1 sa nevzťahujú na vody v rybníkoch určených na hospodársky chov rýb 20) a v rybochovných zariadeniach.
 4. Požiadavky na kvalitu vody osobitne ustanovené vykonávacím predpisom (§ 81 ods. 1) sa nemusia dodržať pri výnimočných meteorologických podmienkach alebo ak voda vhodná pre život rýb je prirodzene obohacovaná látkami, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
11) Vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.
12) Napríklad zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
13) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14) § 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 37 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
17) § 13c ods. 10 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 514/2001 Z. z.
18) § 13d zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 578/2003 Z. z.
20) § 31 zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve.

Posledná úprava ( 17. 05. 2011 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
Zaujímavé linky vôbec nie o vode
 • Cesty k sobě - internetová televízia, meditácie, prednášky, festivaly
 • Petr Chobot - liečivé meditácie, semináre, techniky
 • transformace.info - Poselství, Mise, Meditace a návody, Symboly, Zajímavosti
 • vzostup.sk - vzostup.sk
 • pentablue.net - Holografická matrice, Obratník a cykly, Dimenze, Buněčná paměť, Projekt Země, Trojpaprsek, Příjem primární energie, Imperativ a vliv skupin, Ne-moc, Kvantový skok, Entropie, Časové smyčky Omega, Světelné peníze, Synergie, Řízení dějů, Informace, Precesní cyklus Země
 • Miroslav Zelenka - Rozlúčenie s temnými silami ;-)
 • OrgoNet - Blog o všem, před čím nás může chránit ORGONIT, dokud je naše planeta pod nadvládou šílených "globálních vládců": CHEMTRAILS, UMĚLÉ ŘÍZENÍ POČASÍ, KLIMATICKÉ ZBRANĚ, vymyšlené "GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ", RADIACE z mobilních antén, mobilů, počítačů, UMĚLÉ NEMOCI, MANIPULACE VĚDOMÍ. Orgonitový ZAPPER pomáhá léčit. ORGONIT může snadno vyrobit každý. Harmonizujte sebe, svou rodinu, domov, okolí, pracoviště, kraj, planetu. Přidejte se ke světovému hnutí dárců orgonitu - GIFTINGU.
 • Mark Komissarov - Metóda priameho vnímania informácií z okolia.

Otázky a odpovede - Čemu věřit? Co je pravda? Existuje vůbec objektivní pravda?
Energia zadarmo - Energia zadarmo - voľná energia (alternatívne zdroje energie)
Voľná energia je na svete - Voľná energia je na svete - Energia zadarmo - voľná energia
Návody a články ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu - Návody ako zostrojiť prístroje na voľnú energiu
Voľná energia - Voľná energia
Kam zmizela ze světa všechna volná energie?
Potláčanie prístrojov na voľnú energiuNestrácajte nádej
Nestrácajte nádej
Nestrácajte nádej. Vaše sny sa plnia. Každú chvíľu sa stane zázrak, tak sa nevzdávajte.
 
Príbeh vody
Predstavte si že ste voda! Predstavujete si to? Práve ste spadli z neba a v malých potôčikoch či kvapkách stekáte po kameňoch, tráve, kvetoch, listoch stromov a kríkov - pomaličky vsakujete do zeme. Ste živá voda. Na každom kúsočku tejto cesty do seba nasávate energiu vecí a bytostí po ktorých tečiete.
 

Modlitba k vode

Voda mám ťa rád. Vodička ďakujem ti. Vodulienka som ti vďačný. Voda milujem ťa.